DALAKMAR s.r.o.

Zpracováváme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) komplexně dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Peněžní deník celkově (v tom):

 • Podkladyd
 • Bankovní účty
 • Nepeněžní operace
 • Průběžné položky
 • Vzájemné zápočty

Dodavatelé (v tom):

 • Adresář partnerů
 • Přijaté faktury, ostatní závazky (spl. kalendáře, leasing)
 • Přijaté zálohové listy
 • Příkazy k úhradě
 • Platby do zahraničí
 • Přecenění závazků
 • Kniha (seznam) závazků dle zvoleného kritéria
 • Otevřené zálohy
 • Komplexní marketingové Info o dodavateli
 • Otevřené zálohy

Zakázky a výroba:

 • Kniha zakázek
 • Plánování výroby
 • Kalkulace
 • Nabídky odběratelům
 • Objednávky / Smlouvy
 • Číselník výkonů
 • Plánování kapacit
 • Práce na zakázkách
 • Komplexní informace o zakázce
 • Přehledy k zakázkám dle zvolených kritérií
 • Řízení výroby

Odběratelé (v tom):

 • Adresář partnerů
 • Vydané faktury, pohledávky
 • Zálohové listy
 • Upomínky
 • Penalizace
 • Přecenění pohledávek
 • Kniha (seznam) pohledávek dle zvoleného kritéria
 • Otevřené zálohy
 • Komplexní marketingové Info o odběrateli

Přehledy Likvidita, Rentabilita:

 • Cash Flow ( včetně výhledově)
 • Výkazy pro účetní závěrku za zvolené období

Ostatní evidence:

 • Seznam vozidel
 • Kniha jízd
 • Cestovní příkazy
 • Ostatní evidence
 • Management majetku
 • Hmotný majetek
 • Drobný hmotný majetek
 • Nehmotný majetek vč. Drobného
 • Finanční majetek
 • Leasing a pronájem
 • Zvířata (zemědělství)